Reconeixement i recollida d’informació

El primer pas per activar el Protocol per a l’extracció d’arts de pesca perduts a la costa catalana és l’avís a la DGPAM de la seva pèrdua per part dels pescadors i/o detecció per part, principalment, per persones relacionades amb la immersió. En ambdós casos, cal recollir tota la informació possible sobre l’APP per a poder valorar degudament com prosseguir.

La informació que es podria recollir sobre la localització, les característiques dels APP i els tipus de fons on es troba, així com el material fotogràfic s’especifica en el següent quadre. En l’Annex 1 es presenta un formulari de recollida d’informació sobre la localització i característiques dels APP.

Formulari de notificació d’Arts de Pesca Abandonats

Nom de l’observador
Contacte de l’observador
Data de l’observació o pèrdua

Lloc de l’albirament
- Població
- Zona (nom del baix, punta, etc.)
- Coordenades: Latitud, Longitud i sistema de referència (WGS84, ETRS89, etc.)

Tipus d'APP:


Tresmall o soltes

Xarxes d'arrossegament

Xarxes d'encerclament

Nanses

Fills de pesca, hams i ploms
 

Tipus de fons sobre el que està l’APP (pot estar en més d’un):

 


Sorra 

Grapissar

Praderies de Posidonia Oceanica

Roca

Coral·ligen

Altres

Altres materials associats
- Cordes
- Ploms
- Boies
- Plàstics
- Ferros
- Ciment o roca
- Altres

Mida de l’art
- Longitud
- Amplada
- Mida de la malla (es mesura la distància màxima entre nus i nus amb la malla estirada)

Fixació sobre el fons:


Solt sobre el fons (l’APP esta sobre el fons sense estar enredat a cap estructura rígida)

Enredat en punts localitzats (en algun punt de la seva extensió, la xarxa o algun element de l’APP està enredat o nuat en alguna roca o irregularitat del fons)

Molt enredat al fons (la major part de l’APP està enredada entre les roques o irregularitats del fons)

Enterrat (una part o tot l’APP està enterrat al sediment)

Recobriment per organismes:


Sense o amb poc recobriment (xarxes oaltres APP recent perduts, sense organismes enganxats a sobre, o ambalgues filamentoses o hidraris enganxats)

Recobert per organismes (APP amb algues erectes o calcàries, briozous i altres organismes enganxats)

Recobert per organismes i fusionat al fons (xarxes i altres APP molt vells, amb molts organismes enganxats, majoritàriament algues calcàries incrustants i briozous, de forma que la APP i el fons queden units)
 

Espècies atrapades. Si es possible, s’haurà de determinar si els organismes atrapats son vius, o morts, i en el cas que es puguin identificar, especificar quines espècies. En cas que siguin vius, caldria alliberar-los.
- Peixos
- Briozous
- Llagostes o altres crustacis
- Algues calcàries
- Gorgònies
- Altres (especificar)

Situacions de risc: identificar i especificar si hi ha possibles situacions de risc, ja sigui pel propi APP (en zones de banyistes o de navegació, surant total o parcialment etc.), o per la seva extracció (zones de poca visibilitat, corrents, fondària etc.).

Observacions: qualsevol altra informació que pugui ser d’interès per a la seva identificació i extracció.

Material fotogràfic. El material gràfic és de gran ajut ja que permetrà poder fer una primera diagnosi i planificar l’extracció dels APP. Per a poder tenir una òptima visualització, es recomana que es faci una filmació o fotografies generals de l’art en tot el seu recorregut per a poder tenir informació de la seva mida, disposició sobre el fons i grau de fixació, així com identificar els punts on l’APP està enganxada al fons. Una sèrie de fotografies o filmació al detall pot donar informació sobre el grau de recobriment de l’APP, així com detalls dels punts on està fixada al fons que seran els més problemàtics a l’hora de l’extracció.