Protocol per a l’extracció d’arts de pesca abandonats, perduts o descartats a la costa catalana

La finalitat principal d’aquest document científic-tècnic és reduir els impactes negatius sobre els ecosistemes marins i l’activitat pesquera d’aquesta problemàtica i, al mateix temps, recopilar informació per poder avaluar-ne el seu abast. Així, a més de concretar com s’ha d’efectuar la retirada d’APP per no impactar sobre l’ecosistema, defineix un procediment d’avís i recollida d’informació perquè es tingui coneixement de la problemàtica i es pugui procedir, en la mesura del possible, a la seva retirada des de l’administració pública.

D’altra banda, el protocol també té l’objectiu de fer partícip a tots els actors que d’una forma o altra interaccionen amb els ecosistemes marins com a via per conscienciar sobre una problemàtica no desitjada per ningú i, així, poder reduir-ne els seus efectes negatius.

L’objecte del Protocol són els Arts de Pesca Perduts (APP). Així, d’acord amb l’apartat 3 d’aquest document, es consideren APP tots aquells arts de pesca usats en la pesca esportiva i/o comercial que, pel motiu que sigui, es troben abandonats al medi marí (veure apartat 3).

Per assolir aquests objectius, la detecció i retirada d’arts de pesca perduts a la costa catalana haurà de comptar amb la participació de diferents actors:

• La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DGPAM), com a competent en matèria de pesca i activitats marítimes recreatives de l’administració catalana, serà qui coordinarà el Protocol. Així, la DGPAM serà la responsable de rebre els avisos i la informació disponible sobre els APP, analitzar la conveniència de l’extracció conjuntament amb la comunitat científica, i si escau, programar i participar en la seva extracció conjuntament amb els equips de suport subaquàtic.

D’altra banda, la DGPAM també serà l’encarregada de divulgar el present Protocol i vetllar per la implicació i participació del màxim d’actors possibles en l’assoliment dels seus objectius.

• La comunitat científica, amb el suport de l’administració quan escaigui, serà la responsable del disseny i actualització d’aquest Protocol científic-tècnic, dissenyar la metodologia de recollida i arxiu d’informació sobre els APP detectats i analitzar la conveniència, o no, de la retirada dels APP localitzats. Així mateix, si escau, serà l’encarregada de realitzar la diagnosi de cada actuació de retirada incloent una descripció dels impactes sobre les comunitats i espècies afectades.

• Els equips de suport subaquàtic (EES) de l’administració seran els encarregats de realitzar les tasques subaquàtiques de retirada i, si escau, valoració prèvia de les actuacions coordinades des de la DGPAM. Abans de cada actuació, aquesta es programarà conjuntament amb la resta de participants.

A més d’aquests tres actors, per l’assoliment dels objectius també es pot comptar amb la participació d’altres actors com els gestors d’àrees marines protegides, les entitats municipals, d’altres administracions públiques, sectors econòmics com el busseig i la pesca professional, organitzacions sense ànim de lucre o la societat civil en general. Entre aquests, destacar que per l’èxit del protocol cal, en primer terme, evitar la pèrdua d’arts de pesca i, en cas de que tingués lloc, la seva ràpida retirada. Així, la participació del sector pesquer professional i les persones i/o empreses que realitzen immersions a la costa catalana, serà molt important per l’assoliment dels objectius d’aquest Protocol.

 

Quadre resum del protocol de detecció i extracció d’Arts de Pesca Abandonats a Catalunya

 

En termes generals, pel seu potencial impacte sobre els ecosistemes marins, la pesca i la seguretat de les persones, la DGPAM prioritzarà les actuacions de retirada d’APP relacionades amb xarxes abandonades. Tot i això, aquest Protocol ofereix una sèrie de recomanacions per a l’extracció de qualsevol art de pesca abandonat en l’ecosistema marí i proposa unes fitxes de recollida d’informació perquè, qualsevol actuació que es realitzi al marge de les realitzades des de l’administració pública, pugui contribuir a millorar el coneixement sobre aquesta problemàtica.

A continuació es descriuen els passos a seguir en les actuacions coordinades des de l’Administració, des de la detecció fins a la retirada d’un APP. Les actuacions de detecció, recollida d’informació, anàlisi de la situació, actuació per minimitzar l’impacte de l’APP i, si escau, la gestió correcte del residu es resumeixen al següent quadre (Figura 1). D’altra banda, aquestes actuacions podrien ser complementades amb actuacions d’inspecció, valoració d’afectació i/o restauració de l’habitat després de les actuacions.