Anàlisis i conveniència d'intervenció, i possibles contingències

Anàlisi de la conveniència de l’extracció de l’APP a partir de la informació gràfica i documental recollida. L’extracció dels APP només es farà en el cas que els beneficis ambientals superin els danys que inevitablement es produeixen sobre els habitats bentònics durant els treballs d’extracció o suposi un perill per a la seguretat. En el procés de presa de decisions sobre la conveniència de l’extracció (Figura 1), cal tenir en compte certes consideracions:

a) Grau de fixació al fons. L’APP podria estar molt fixat al fons rocós o a estructures rígides. En aquests casos, i tenint en compte les dificultats de la seva extracció, s’haurà de considerar no extreure l’APP, o extreure’l parcialment.

b) Grau de recobriment i fusionat al fons: si l’APP està molt enrocat l’extracció mateixa de la xarxa pot ocasionar una erosió que pot causar un greu impacte sobre el fons, de forma que l’extracció seria contraproduent, i en aquest cas es recomanable deixar-la al fons.

c) Les activitats d’eliminació no comprometen la conservació dels organismes i hàbitats marins. En el cas que l’extracció de l’APP comporti un risc per als organismes i hàbitats del fons, i l’extracció sigui més perjudicial que els propis efectes de l’APP, es recomana deixar-lo al fons.

d) En el cas que els APP, especialment les xarxes, tinguin diferents trams, alguns uns molt fusionats sobre el fons o enrocats, i altres solts, es considera la possibilitat d’extreure només els trams més solts tallant en trossos els arts.

e) Condicions totals de seguretat per als bussejadors. L’eliminació d’APP, especialment si és de gran volum i enredat al fons del mar, podria convertir-se en una operació molt llarga i complicada per als bussejadors, fins i tot en les millors condicions ambientals. La protecció de la salut dels bussos sempre és una prioritat, per tant, APP només es pot eliminar si es compleixen els requisits de seguretat. Per això, en condicions de mala mar, corrent (superficial o de fons) o mala visibilitat no es procedirà a l’extracció.

 

Diagrama de presa de decisions sobre l’extracció dels APP en funció del seu grau de recobriment i fusió amb el fons i la seguretat de l’extracció.