Procediments de retirada

Nanses i altres elements de mida petita

• El primer pas serà determinar si hi ha peixos, crustacis o altres animals mòbils atrapats a l’APP, i es procedirà al seu alliberament. També es comprovarà si hi ha animals sèssils enganxat a l’APP o els elements associats (cordes, cordills, reixa de plàstic, etc.), i es procedirà a desenredar-los amb l’ajut de les tisores i ganivet.
• Totes les espècies alliberades s’anotaran a la pissarra i posteriorment s’inclouran a la llista de les espècies afectades (Annex 2, veure apartat 4- Inspecció).
• Seguidament s’alliberarà l’APP del fons i es recollirà les restes de corda i altres elements que solen estar associats a les nanses i altres APP, de forma que quedi un conjunt compacte, i es desenganxarà tot el conjunt del fons de la forma el més curosa possible per a evitar malmetre el fons, de forma que quedi tot el conjunt lliure sobre el fons. Aquesta operació pot requerir tallar parts de la nansa o dels elements associats amb ganivet o tisores.
• En aquest moment, i si cal, es procedirà a lligar amb cordes curtes la nansa i tots els elements associats de forma que quedi tot el conjunt compacte.
• Es lligarà una corda, que anirà a l’embarcació de superfície i estarà subjectada pel personal de suport de l’embarcació.
• Per a l’extracció es procedirà amb globus d’aire. La utilització d’un globus requereix certa experiència. Primer de tot, s’haurà d’assegurar que no hi ha cap persona o embarcació a sobre o a prop de la operació d’extracció. S’haurà de subjectar molt bé el globus a la nansa i conjunt d’elements associats de forma que quedi un conjunt el més compacte possible. El globus s’anirà omplint d’aire lentament amb el regulador auxiliar fins que el conjunt tingui un pes neutre. Un cop el conjunt del globus i nansa tingui un pes neutre es s’inflarà lleugerament el globus fins que tingui un pes negatiu i comenci a surar. En aquest moment els submarinistes s’hauran d’enretirar i deixar el globus i nansa pujar fins a superfície. S’ha de tenir en compte que degut a la disminució de la pressió l’aire del globus s’anirà expandint i la velocitat del globus anirà augmentant a mesura que vagi remuntant a la superfície. Es molt important també assegurar-se que la nansa o cap element associat no estigi fixat al fons, ja que si fos així, el conjunt del globus i nansa es podria desprendre violentament, fet que podria causar desperfectes sobre el fons, o situacions de risc per als submarinistes.
• Un cop a superfície, des de l’embarcació es procedirà a la seva recuperació recuperant la corda que prèviament s’haurà lligat al APP i es pujarà a bord.

 

Aparells d’ham

• La retirada de fils de pesca de niló i hams es farà manualment enretirant els fils enredats sobre els organismes de forma que es minimitzi la seva erosió o el seu trencament.
• Totes les espècies alliberades s’anotaran a la pissarra i posteriorment s’inclouran a la llista de les espècies afectades (Annex 2, veure apartat 4- Inspecció).
• L’enretirada de fils es farà amb l’ajut de tisores preferentment, ja que les tisores permeten tallar el fil sense fer pressió ni estirar-lo (tallar els fils amb el ganivet implica tensar-lo en una direcció, fet que pot malmetre els organismes enredats). Es farà ús del ganivet només en els casos que s’hagi de tallar corda gruixuda o en alguna altra operació que no es pugui fer amb les tisores.
• El fil desenredat s’anirà tallant en trossos curts i s’anirà recollint, i guardant en una bossa de malla que es portarà a superfície, així com la resta d’hams, ploms, cables o altres elements associats.

 

Xarxes

• Les xarxes abandonades solen estar enganxades als organismes del fons, de forma que retirar-les senzillament estirant-les pot arrencar i malmetre aquests organismes. La retirada d’aquestes xarxes es farà de forma controlada de forma que es minimitzi l’impacte sobre el fons, a més de intentar recuperar i restaurar el màxim nombre possible d’espècies que puguin haver estat atrapades o malmeses.
• S’enretirarà i alliberarà les espècies mòbils que encara siguin vives. Per això es procedirà a tallar els filament de les xarxes amb els quals els organismes estiguin enganxats amb tisores, ja que les tisores permeten tallar el fil sense fer pressió ni estirar-lo (tallar els fils amb el ganivet implica tensar-lo en una direcció, fet que pot malmetre els organismes enredats).
• Totes les espècies alliberades s’anotaran a la pissarra i posteriorment s’inclouran a la llista de les espècies afectades (Annex 2, veure apartat 4- Inspecció).
• Es desenredarà la xarxa del fons, alliberant els organismes sèssils del fons que no hagin estat arrencats del fons. Per això s’enretirarà manualment la xarxa, tallant amb tisores els trossos de xarxa o fil que puguin estar enganxats als diferents organismes com gorgònies, corall, briozous, algues, etc. Es farà ús del ganivet només en els casos que s’hagi de tallar corda gruixuda o en alguna altra operació que no es pugui fer amb les tisores.
• Els organismes morts, o els organismes sèssils que hagin estat arrencats del fons es deixaran a la xarxa i seran enretirats a superfície.
• En el cas que alguns trams de la xarxa estigui molt enredada al fons de forma que no sigui possible la seva enretirada, es procedirà a tallar-la. Primer, es tallaran les cordes més gruixudes que fan de suport amb l’ús del ganivet, i posteriorment es procedirà a tallar la malla amb l’ús de tisores. Els trams de xarxa que hagin quedat enredats romandran al fons, fet pel qual es procurarà que siguin el més petit possible, i que no tinguin possibilitat ni de pescar ni de moure’s i malmetre el fons.
• Un cop s’hagin alliberat totes les preses vives, i s’hagi desemmallat la xarxa del fons, i si la mida de la xarxa ho requereix, es procedirà a compactar la xarxa lligant-la transversalment mitjançant cordes curtes o cintes cada certa distància, depenent de la mida i llargària de la xarxa.
• Un cop la xarxa estigui alliberada del fons, i compactada mitjançant cordes i cintes, es fixarà a l’embarcació de suport mitjançant una corda.
• Seguidament es procedirà a la col·locació dels globus d’aire. El nombre i mida dels globus dependrà de la mida i llargària de la xarxa. En xarxes de mida petita, o poc pes, es col·locarà un globus en un extrem, mentre que en xarxes de gra mida i pes considerable, s’hauran de col·locar diversos globus a distàncies regulars, de forma que tots els globus siguin capaços de mantenir la xarxa en superfície. S’estima que el nombre de globus necessaris per a cada xarxa serà, com a mínim de:

- Tresmalls: 1 globus de 25 kg a l’inici i al final, i cada 50 metres
- Xarxes de rossec: 1 globus de 50 kg a l’inici i al final, i cada 50 metres
- Xarxes d’encerclament: 1 globus de 250 Kg a l’inici i al final, i cada 20 metres

• Els globus s’aniran omplint d’aire lentament fins que el conjunt tingui un pes neutre. Un cop el conjunt del globus i xarxa tingui un pes neutre es procedirà inflar lleugerament el globus de l’extrem fins que tingui un pes lleugerament positiu i comenci a surar i arrossegar la xarxa cap a superfície. En aquest moment els submarinistes s’hauran d’enretirar i deixar el globus i xarxa remuntar fins a superfície.
• Es important assegurar-se que la xarxa o cap element associat estigi enredat al fons, ja que si fos així, el conjunt del globus i nansa es podria desprendre violentament, fet que podria causar desperfectes sobre el fons, o situacions de risc per als submarinistes.
• En el cas que un tram de la xarxa es quedi enganxada al fons i impedeixi que tot el conjunt remunti a superfície, es procedirà a desenredar els trams enganxats, ja sigui manualment, o amb l’ajut de tisores i ganivet tallant els elements que calgui.
• Un cop a superfície, des de l’embarcació es procedirà a la seva recuperació i hissat a bord de l’embarcació de suport. Aquesta operació, si la xarxa es de mida petita, es podrà fer manualment. Alternativament, i en el cas que la xarxa sigui de grans dimensions i pes, es requerirà l’ajut d’una embarcació de suport amb maquinaria per a hissar xarxes, com poden ser les embarcacions de pesca per a cada una de les modalitats.
• En cas de qualsevol incidència, aturar els treballs i tornar a superfície.
• En cas que un submarinista quedi atrapat:

- Aturar immediatament tots els moviments, mantenir la calma, controlar la respiració, mantenir el regulador assegurat a la boca i esperar per a ser ajudat.
- Si el bussejador està atrapat per un punt o dos i pot ser alliberat de forma senzilla, el bussejador de seguretat procedirà al seu alliberament amb la màxima precaució
- Si un bussejador queda molt atrapat,
· el tercer bussejador anirà a superfície a demanar ajut al bussejador de seguretat en superfície i una ampolla d’aire suplementària
· no desenredar el bussejador al fons: s’haurà de tallar tots els caps i malles que l’atrapin al fons i pujar a superfície respectant la velocitat i parades de descompressió.
· el l’hipotètic cas que un submarinista sol es quedi atrapat (cas que no es pot produir si es segueixen les normes de seguretat aquí establertes), aquest inflarà el jacket per a obtenir flotabilitat positiva per a mantenir la xarxa en tensió de forma que sigui més fàcil tallar-la per alliberar-se.