Impactes dels APP

 

Efectes directes sobre la pesca

Pesca fantasma. La captura continuada d'arts de pesca abandonats pot afectar tant espècies no comercials com espècies d’interès comercial, provocant un malbaratament dels recursos pesquers. La pesca fantasma afecta especialment a les espècies longeves amb baixa fecunditat que tenen una baixa capacitat de recuperació, i que son particularment sensibles a les pertorbacions antròpiques, com aus marines, tortugues, mamífers marins i peixos de vida llarga incloent elasmobranquis, algunes de les quals estan considerades en perill, amenaçades o protegides.

Aquests arts enrocats i abandonats, sobretot els tresmalls, poden seguir pescant durant molts mesos, i de forma molt eficient, ja que els peixos que han quedat atrapats i morts a les xarxes actuen com a esquer per altres peixos, que alhora queden atrapats, creant un mecanisme de retroalimentació que no s’atura fins al cap de molt temps, quan la xarxa col·lapsa al fons.

 

Lesions i efectes subletals sobre els organismes. Alguns organismes, a l’interaccionar amb APP poden patir efectes subletals, que poden provocar una reducció de la mobilitatpot i comprometre la seva capacitat d’alimentar-se o escapar de depredadors, o causar ferides amb les subseqüents infeccions, que conjuntament o de forma sinèrgica poden finalment causar la seva mort.

 

 

Impactes físics sobre el fons

Efecte erosiu. Molts APP queden abandonats en fons rocosos, i degut al moviment de l’aigua causat pels temporals i les corrents es van arrossegant sobre el fons, enganxant i arrencant els organismes sèssils que hi viuen, organismes de creixement lent i una estructura molt fràgil, com algues calcàries, gorgònies, briozous, algues arborescents etc., que son molt sensibles a qualsevol pertorbació física, i la seva recuperació és molt lenta.

Aquest efecte és provocat tant pels arts de pesca passius (xarxes, palangres), però també, i especialment, pels arts de pesca actius, com xarxes d’arrossegament o d’encerclament. Els arts de pesca esportiva, com les línies i hams enrocats i tallats també poden causar greus desperfectes als fons, ja que es poden enredar sobre organismes sèssils com gorgònies, coralls, algues o altes, causant el seu trencament.

 

Ofegament. Els arts molt grans, o la seva acumulació, poden sepultar grans superfícies, provocant l’aixafament de totes les espècies que cobreix. A més, la presència de APP sobre el fons pot canviar el microhàbitat alterant el règim hidrodinàmic i augmentant l’acumulació de sediment, que pot donar lloc a fenòmens de hipòxia, impedint que les espècies i/o hàbitats sepultats puguin desenvolupar les activitats biològiques o intercanvis fisicoquímics necessaris per a la seva supervivència.

 

 

Efectes indirectes sobre els ecosistemes

Modificació dels hàbitats. Els APP es poden alterar hàbitats crítics o essencials, com àrees de reclutament o nursery, zones d’alimentació, àrees de reproducció, zones de nidificació o rutes de migració, que poden afectar a la dinàmica i supervivència de les espècies i les seves poblacions.

A més, l’acumulació de APP pot causar canvis en l'alimentació, ja sigui reduint la disponibilitat d’aliment o bé proporcionant recursos alimentaris no naturals degut als organismes atrapats o associats als APP. 

 

Contaminació i Bio-acumulació. Tot i que no està clar quin es el destí dels APP a llarg termini, s’estima que la durabilitat dels materials que els composen es de fins a 600 anys. Els materials sintètics que els componen, incloent microplàstics, tòxics derivats dels arts de pesca, o metalls pesats com el plom utilitzat en les plomades, representen una font de contaminació i introducció de material sintètic a l’ecosistema marí que es pot acumular a la xarxa alimentària.

 

Vector per a espècies invasores. Els APP que no han caigut al fons i resten surant durant molt temps a la deriva, poden acumular una gran quantitat d’organismes vius enganxats, i poden ser una font de dispersió d’espècies invasores que poden causar importants efectes negatius en els ecosistemes marins.

 

 

Impacte econòmic i social

Efectes en la seguretat de les persones. Degut a que a les zones costaneres hi ha una gran activitat de lleure i turisme relacionada amb els fons marins, els APP poden causaproblemes de seguretat en les activitats nàutiques i turístiques, tant en zones costaneres com a mar obert. Els APP flotants poden enredar-se amb les hèlix dels vaixells i causar desperfectes i un risc per a la navegació i un perill per a la seguretat. A més, els APP al fons representen un risc potencial per a la seguretat dels banyistes i submarinistes, que poden interactuar amb aquestes restes.

 

Pèrdua de qualitat i gaudi de les zones costaneres. No son de descartar els efectes socials, ja sigui degut als efectes negatius sobre les espècies i ecosistemes, o per els efectes visuals que provoquen els APP com a deixalles sobre el fons. El gaudi de la natura, i especialment de la zona costanera, es una activitat de primer ordre per part de gran part de la població, i es una font de riquesa a través del turisme. La presència d’APP pot tenir un efecte molt negatiu sobre aquestes activitats, ja que el gaudi dels usuaris pot veure’s afectada negativament per la presència d’APP.